Aarsleff

Inklinometrické měření

Eurokod 7 je v současnosti základním dokumentem určujícím zásady projektování v geotechnice. Na rozdíl od dříve používaných norem, věnuje tento dokument mnoho pozornosti sledování metody projektování a monitoringu stavby, nebo šířeji dozoru a kontrole. Jedním ze způsobů monitorování staveb při zajištění hlubokých stavebních výkopů a jiných činnostech, které provádí firma Aarsleff, je měření přemístění opěrných konstrukcí a přilehlého zemního masivu.

V rámci monitoringu provádíme inklinometrické měření deformace pažící konstrukce společně s geodetickým měřením vodorovného přemístění koruny stěny ve vybraných bodech. Výsledky jsou následně analyzovány za účelem ověření správnosti použitého návrhu a průběžné kontroly ve fázi realizace nebo případně v průběhu životnosti stavby.

 Firma Aarsleff provádí inklinometrické měření stavby dle požadavku a specifikace projektu nebo v odůvodněných případech.