Aarsleff

Měření vibrací

Během beranění pilot a vibroberanění štětovnicových stěn dochází i přes použití moderních vysokofrekvenčních vibroberanidel s proměnnou excentricitou ke vzniku vibrací, které se šíří do podloží.

V určitých případech mohou tyto vibrace negativně působit na stávající zástavbu v těsné blízkosti prováděných stavebních prací. Jedná se zejména o starší zástavbu v ne zcela vyhovujícím technickém stavu, stavby založené plošně bez využití prvků hlubinného zakládání, technologie a provozy citlivé na vibrace, případně památkově chráněné stavby nebo prvky malé architektury. V těchto případech využívá firma Aarsleff systém monitoringu vybrací, který se před zahájením prací instaluje na ohrožené objekty. Měření odezvy na ohrožených místech umožňuje zjistit skutečný vliv a šíření vibrací generovaných stavební činností, předcházet případnému poškození stavebních konstrukcí a v případě potřeby okamžitě upravit nastavení parametrů vibroberanidla, případně použitou technologii při současném zajištění požadavků projektu na hloubku zavibrování štětovnice nebo zaberanění piloty.

Problematika šíření vibrací v podloží a její případný negativní vliv na blízké konstrukce samozřejmě zcela odpadá při použití našeho bezvibračního systému zatlačování štětovnic.