Aarsleff

Zatěžovací zkoušky

Statické zatěžovací zkoušky piloty

Statické a dynamické zatěžovací zkoušky jsou dvě základní metody pro stanovení nosnosti ražené piloty v terénu. Každou z těchto metod je možné provádět na pilotách z železobetonu nebo předpjatého betonu, dřevěných, ocelových, nebo pilotách spojovaných z jednoho nebo více materiálů. Profil piloty může být stálý, nebo po délce proměnný.

Statická zatěžovací zkouška je nejprůkaznější, Výhodou dynamické zatěžovací zkoušky je rychlost provedení a možnost provedení zkoušky na kterékoli systémové pilotě, se získáním dostatečně vypovídajících hodnot pro stanovení nosnosti piloty z pohledu přesnosti návrhu a správného provedení piloty. Výsledky zatěžovacích zkoušek zjištěné před provedením pilotáže je možné využít pro správný a ekonomický návrh pilotového založení, výsledky zjištěné v průběhu nebo po dokončení pilotáže slouží pro ověření správnosti návrhu a provedení.

Statická zatěžovací zkouška (Static Load Test - SLT) se provádí na nesystémových (testových) pilotách obvykle před zahájením pilotážních prací. Samotná zkouška se provádí zatěžováním hlavy piloty pomocí hydraulického lisu umístěného mezi pilotou a podpěrnou konstrukcí. Měří se tlak v lisu (zatěžovací síla) a průběh deformace (pružné i trvalé) v čase vlivem zatížení. Jde o nejprůkaznější formu zkoušky, na základě jejích výsledků lze ověřit výsledky výpočtového modelu použitého pro návrh beraněných pilot.

Firma Aarsleff provádí statické zatěžovací zkoušky beraněných pilot do zatížení 4000kN.

Dynamické zatěžovací zkoušky piloty

Principem metody dynamické zatěžovací zkoušky (Dynamic Load Test - DLT) je měření napětí z deformace pomocí tenzometrů a zrychlení vznikajících v pilotě v průběhu dynamické instalace (beranění) do základové půdy. Výhodou oproti statické zatěžovací zkoušce je možnost provádět testování v průběhu pilotážních prací na libovolné systémové pilotě. Provedení celé zkoušky je také velmi rychlé, včetně přípravy čidel trvá okolo dvaceti minut.

Dynamické zatěžovací zkoušky - provedení v terénu K testované pilotě se na protějších stranách připevní dva páry tensometrů kvůli eliminaci případné excentricity úderu beranidla a vznikajících rozdílných pružných deformací na ploše průřezu.

Během měření jsou výstupy čidel propojené se zařízením na jejich registraci a zpracovány v pc. Deformace v hlavě se přepočítávají na sílu působící od beranidla F = EAe, zrychlení při úderu na rychlost v = ∫adt. Pro další analýzu získaných hodnot se použije některá z mnoha dostupných metod (CASE, CAPWAP atd.). V závislosti od použitého způsobu analýzy je potom výsledkem zkoušky únosnost piloty v závislosti na přemístění (CASE), nebo únosnost paty, pláště, rozklad únosnosti po délce pláště a závislost zatížení a sedání testované piloty. Výsledky dynamických zkoušek je potřeba zkorelovat s výsledky SLT na pilotě v analogických podmínkách, na jiné pilotě v základu nebo dříve provedené zkoušce v obdobných geologických podmínkách.

Firma Aarsleff provádí zkoušky DLT dle PN-EN 1997-1-1 a ASTM D 4945, případně podle specifikace projektu.

Měření integrity piloty

Základním cílem provádění zkoušek integrity pilot je kontrola kvality prefabrikátu po zaberanění do základové půdy. Rozlišují se dva způsoby zkoušení podle energie testového úderu.

Nízkeenergetické, například metoda PIT (Pile Integrity Test) nacházejí svoje využití jako vhodná nedestruktivní zkouška pro monolitické, vrtané piloty. Z výsledků lze určit délku, spojitost a změny průřezu po délce piloty. Pro beraněné železobetonové prefabrikované piloty se jako nejvíce vypovídající a efektivní používá metoda vysokoenergetická, kdy je pro testování využito odezvy přímo od beranidla pilotážní soupravy.

Zkouška integrity tak doplňuje výsledky získané ze zkoušky DLT. Ze správně interpretovaných výsledků zkoušky integrity lze určit délku piloty a rozsah a místo případných poškození dříku piloty vzniklých při beranění (podílem poškozených míst povrchu k celkovému povrchu piloty).

Firma Aarsleff provádí zkoušky integrity na prefabrikovaných pilotách i nízkoenergetické zkoušky integrity PIT na vrtaných pilotách podle ASTM D 5882-07 nebo podle požadavků projektu.