Aarsleff

Zásady etického podnikání

Firma Aarsleff se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy. Uznává a plně podporuje zasady vyjádřené v Deklaraci lidských práv (OSN), Evropské umluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a rovněž v umluvách a doporučeních Mezinárodní organizace prace.

Etický kodeks firmy Aarsleff je ve firmě závazný. Popisuje zasady etického podnikání kterými se musi řídit všichni naši zaměstnanci. Tyto zasady rovněž uplatňujeme v přístupu k našim obchodním partnerům. Naše vnitřní regulační předpisy zahrnují konkrétní opatření, mimo jiné s ohledem na rovné zacházení, zamezení diskriminace nebo mobbingu a vyloučení korupce.

Ve firmě byl jmenován firemní ombudsman, jehož posláním je šíření zásad etického podnikání v každodenní činnosti firmy a dále prošetření případných podnětů nebo stížností na jejich porušování, zároveň se stanovením nápravných a preventivních opatření.

Našim zaměstnancům jakož i subjektům, které s firmou Aarsleff spolupracují, v případě zjištění nabo podezření na nedodržení zakonnych norem, Etického kodeksu firmy Aarsleff a dalších vnitřních nařízení, zejména v oblasti BOZP, mobbingu nebo jiných porušení etického podnikání, zaručujeme možnost podat podnět firemnímu ombudsmanovi. Podnět je možné podat bez rizika postihu pro ohlašovatele. Zaručujeme pečlivé posouzení všech podnětů a provedení potřebných kroku k nápravě.

Podněty je možné podat:

elektronickou formou na mail: etyka@aarsleff.com.pl
nebo dopisem na adresu:
Rzecznik ds. Etyki Aarsleff Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6

02-681 Warszawa