Aarsleff

Trvalé kotvy

Trvalé zemní koty slouží pro přenesení tahových sil z konstrukce do zemního tělesa v dlouhodobém časovém horizontu (> 2 roky). Trvalá zemní kotva se skládá z kořene, táhla (volná délka) a kotvení.
Trvalé kotvy najdou svoje využití zejména při:

  • Zajištění stability trvalého pažení a opěrných stěn různého typu (např. z ocelových štětovnic, podzemních a pilotových stěn, záporového pažení apod.)
  • přenos velkých tahových sil od horní konstrukce (např. táhla pilonů, stožárů apod.) nebo jako řešení vztlaku (základové desky zatížené vztlakem),
  • zajištění svahů, násypů, výkopů (včetně zajištění sesuvů).

Zemní kotvy provádíme standardně do vrtu průměru 133 mm nebo 152 mm, což je běžný průměr pro každé geologické podmínky. Obvykle je vrt proveden spirálovým vrtákem v pažnici, s výplachem vodou nebo vzduchem, případně pokud to požaduje projekt cementovou nebo jinou suspenzí. Po dokončení a kontrole vrtu se do cementové zálivky osadí kotevní prvek (svazek kotevních lan nebo prut, opatřené distančními prvky a injektážními hadičkami. Oproti dočasným kotvám jsou trvalé doplněny dvojitou protikorozní úpravou DCP která zajišťuje dlouhodobou spolehlivost kotvy). Následně je formován kořen kotvy, kdy je do vrtu injektována pod vysokým tlakem cementová suspenze po každém odpažení. Následně po ca 12 hodinách je obvykle prováděna injektáž pomocí injektážních hadiček, a pokud to geologické podmínky vyžadují následně ještě reinjektáž. Obvykle po sedmi dnech od dokončení injektáží je kotva testována, následně napnuta a zajištěna. Vzhledem k charakteru namáhání kotvy a jejímu působení v konstrukci - přenos kotevních sil - a s tím spojené riziko poruch, před předáním kotvy je každá testována na přenos výpočtových zatížení.
Kotvy zajišťující pažící konstrukce se provádí v jedné nebo více výškových úrovních. Horní kotevní úroveň se obvykle provádí nad úrovní hladiny podzemní vody, nižší kotevní úrovně často pod HpV při použití packerů pro utěsnění průchodu kotvy přes pažící konstrukci. V trvalých kotvách jsou kotevní hlavice prováděné tak, aby bylo možné provádět kontrolu po celou dobu jejich životnosti.

Pro zvlášť citlivé konstrukce, v případě netypických geologických podmínek a/nebo před použitím nové technologie se provádí zkušební kotvy, jejichž cílem ověření možnosti kotvení a stanovaní detailních požadavků na provedení (více EN 1537 a EN 1997-1).

Trvalé zemní kotvy provádíme v souladu s požadavky normy EN 1537.