Aarsleff

Dočasné kotvy

Dočasné zemní kotvy slouží pro přenos tahových sil z konstrukce do zeminy, kdy působení lze vzhledem ke konstrukci kotvy zaručit v časově omezeném horizontu (do dvou let). Dočasná kotva je tvořena kořenem, táhlem (volná délka) a kotvením.
Dočasné kotvy nacházejí svoje využití obvykle pro:

  • zajištění stability různých typů dočasných pažících konstrukcí vykopů stavebních jam (např. z ocelových štětovnic, podzemních stěn, záporového pažení apod.);
  • technologického zajištění stability trvalých pažících nabo konstrukčních stěn (např. z ocelových štětovnic, podzemních stěn apod.) a
  • pro přenos sil vznikajících při některé z etap výstavby objektu (např. dočasné přikotvení základové desky, kotvení pro zatěžovací zkoušky apod.).

Zemní kotvy provádíme standartně do vrtu průměru 133 mm nebo 152 mm, což je běžný průměr pro každé geologické podmínky. Obvykle je vrt proveden spirálovým vrtákem v pažnici, s výplachem vodou nebo vzduchem, případně pokud to požaduje projekt cementovou nebo jinou suspenzí. Po dokončení a kontrole vrtu se do cementové zálivky osadí kotevní prvek (svazek kotevních lan nebo prut, opatřené distančními prvky a injektážními hadičkami). Následně je formován kořen kotvy, kdy je do vrtu injektována pod vysokým tlakem cementová suspenze po každém odpažení. Následně po ca 12 hodinách je obvykle prováděna injektáž pomocí injektážních hadiček, a pokud to geologické podmínky vyžadují následně ještě reinjektáž. Obvykle po sedmi dnech od dokončení injektáží je kotva testována, následně napnuta a zajištěna. Vzhledem k charakteru namáhání kotvy a jejímu působení v kontrukci - přenos kotevních sil - a s tím spojené riziko poruch, před předáním kotvy je každá testována na přenos výpočtových zatížení.

Kotvy zajišťující pažící konstrukce se provádí v jedné nebo více výškových úrovních. Horní kotevní úroveň se obvykle provádí nad úrovní hladiny podzemní vody, nižší kotevní úrovně často pod HpV při použití packerů pro utěsnění průchodu kotvy přes pažící konstrukci.

Dočasné zemní kotvy provádíme v souladu s požadavky normy EN 1537.