Aarsleff

Hydrotechnika

Budownictwo hydrotechniczne. Budownictwo hydrotechniczne jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania firmy Aarsleff. Mamy liczne doświadczenia w realizacji równego rodzaju robót hydrotechnicznych o charakterze międzynarodowym i lokalnym.
Oferujemy wykonanie:

 • fundamentów i obudów nabrzeży portów morskich;
 • falochronów i ostróg;
 • elementów wyposażenia portów i szlaków żeglugi morskiej i śródlądowej wymagających specjalistycznego fundamentowania takich jak dalby, odbojnice, stawy nawigacyjne itp.;
 • kompletnych konstrukcji nabrzeży portów na wodach śródlądowych;
 • portów jachtowych (marin);
 • pomostów spacerowych i obiektów wodnej infrastruktury rekreacyjnej;
 • sztucznych wysp o charakterze trwałym lub tymczasowym;
 • uszczelnień wałów;
 • fundamentów palowych innych obiektów budowanych w wodzie lub nad jej lustrem.

Powszechnie wykorzystywane w tego typu robotach są pale prefabrykowane żelbetowe, stalowe oraz grodzice stalowe. Wykorzystanie prefabrykatów umożliwia prowadzenie robót palowych w trudnych warunkach zarówno z lądu jak i z wody. W robotach palowych realizowanych z wody wykorzystujemy specjalistyczne jednostki pływające (platformy), które są kotwione w trakcie robót w dnie na opuszczanych szczudłach. Wykorzystujemy technologię wbijania, wibrowania, wciskania pali i grodzic stalowych, a w uzasadnionych przypadkach również wiercenia pali, kolumn i przesłon przeciw filtracyjnych.
Mamy doświadczenie w budowie nowych oraz w remontach istniejących obiektów hydrotechnicznych. W ramach realizacji kontraktów staramy się wdrażać w porozumieniu z Inwestorem i przy udziale ośrodków naukowych innowacyjne rozwiązania, np. efektywne mikropale wysokiej nośności w remontach/naprawach nabrzeży portowych lub wykorzystanie prefabrykacji w budowie morskich staw nawigacyjnych, a także nowoczesnych badań i pomiarów towarzyszących robotom hydrotechnicznym.

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego, w tym badania na morzu;
 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.