Aarsleff

Dálnice, silniční stavby

Zakládání stavebních objektů. Pro hlubinné založení stavebních objektů silničních staveb (mosty, viadukty, opěrné stěny) využíváme především železobetonové beraněné prefabrikované piloty. Tato technologie nachází svoje využití jak pro založení nových objektů, tak při rekonstrukci a zesilování základů stávajících staveb. Využití beraněných prefabrikátů přináší především rychlost při provádění a ověření nosnosti základu souběžně s jeho provedením, což dále urychluje další výstavbu celého objektu.
V odůvodněných případech využíváme pro založení piloty vrtané v technologii CFA, piloty typu "displacement" FDP, mikropiloty, ocelové piloty z trubek, profilů či štětovnic, pilíře DSM nebo tryskové injektáže

Založení a zesílení silničních násypů a výkopů. Na silničních stavbách provádíme práce speciálního zakládání, které zlepšují vlastnosti stávajících násypů, nebo podloží pod nově budovaným tělesem násypu. V případě nutnosti hlubokého založení využíváme technologii beraněných pilot, doplněné případně další konstrukcí - například speciálními prafabrikovanými hlavicemi, což značně redukuje rozsah prací prováděných "na mokro". Na podloží zesíleném pomocí prefabrikovaných prvků se ukládají konstrukční vrstvy násypů, případně vyztužené pomocí geosintetik.
V případě, že vystačí zlepšení podloží v menších hloubkách pod násypem, využíváme piloty vrtané v technologii CFA, piloty typu "displacement" FDP, pilíře DSM nebo tryskové injektáže.
Pro zajištění stability svahů výkopů nebo násypů silničních těles, nebo pro zajištění sesuvů provádíme opěrné stěny různého typu a konstrukce - betonové nebo ocelové, nekotvené nebo kotvené pomocí trvalých kotev, mikropiloty, hřebíky.

Zajištění stěn výkopů v silničním stavitelství. Specifikum silničních staveb často vyžaduje zajištění stěn hlubokých zářezů v blízkosti stávajících komunikací či staveb. Aarsleff nabízí široký rozsah technologií které umožňují rychlé a bezpečné řešení pomocí technologie vibrovaných, beraněných, nebo vtláčených stěn z ocelových štětovnic (tzv. larsen). Štětové stěny lze řešit jako prosté, nebo zajistit systémem kotev nebo rozpěr. Také provádíme záporové pažení (tzv. berlínské stěny), zápory jsou instalovány vibrováním nebo do předem vyvrtaných otvorů, případně různé typy pilotových stěn - tečné nebo sečné (převrtávané), technologié CFA, z pilířů DSM nebo tryskové injektáže.

Protihlukové stěny. Nosná konstrukce sloupů protihlukových stěn je obvykle tvořena pilotou. Aarsleff nabízí provedení pomocí:

 • beraněného prefabrikátu speciální konstrukce - hlava prefabrikátu piloty je osazena sytémem upevňovacích šroubů, který umožňuje rychlou a snadnou montáž sloupů a modifikace elementů horní konstrukce protihlukové stěny. řešení najde svoje využití zejména tam, kde je rozhodující čas realizace a požadavek na snadnou výměnu, montáž/demontáž horní konstrukce PHS;
 • beraněného prefabrikátu speciální konstrukce - hlava piloty je opatřena kruhovým nebo čtvercovým otvorem pro osazení sloupku PHS. Toto řešení značně snižuje rozsah prací prováděných na mokro při zmonolitnění sloupku a hlavice piloty. Využívá se často také při železničních stavbách;
 • vrtaných železobetonových pilot typu CFA;
 • ocelových beraněných pilot - řešení se využívá tam, kde v budoucnu vznikne požadavek na změnu lokalizace piloty, nebo nutnost odstranění a recyklace celé konstrukce včetně základové piloty;
 • mikropilot - využíváme v případě že nelze provést některou z výše uvedených technologií, např. při prostorovém omezení staveniště nebo výskytu skalního podloží.

Součástí naší nabídky je jak instalace piloty, tak samozřejmě dodávka prefabrikátu nebo materiálu piloty a provedení požadovaných zkoušek pro ověření kvality provedení a nosnosti piloty. Beranění pilot provádíme s využitím našich pilotážních souprav na pásovém podvozku.

Fundamenty konstrukcji tymczasowych. Aarsleff oferuje wykonanie efektywnych ekonomicznie fundamentów palowych pod podpory tymczasowe zlokalizowane na słabonośnym podłożu lub w rzekach i zbiornikach wodnych. Roboty palowe/wzmocnienia podłoża na lądzie wykonujemy przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych. W przypadku podpór zlokalizowanych w wodzie wykorzystujemy specjalne platformy pływające, z których wbijane lub wibrowane są różnego rodzaju pale prefabrykowane (drewniane, żelbetowe, stalowe rurowe) lub grodzice stalowe stanowiące obudowy podpór lub sztucznych wysp. W trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. w warunkach ograniczonej skrajni) wykorzystujemy również wyciskarki hydrauliczne, przy pomocy których wciskamy grodzice stalowe (np. wokół istniejących fundamentów podpór nurtowych).
Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.
Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.