Aarsleff

Obytné a komerční stavby

Zakládání komerčních a bytových staveb. Nabízíme a provádíme komletní řešení (realizace dle vlastního projektového řešení, nebo dle zadávací dokumentace) pro založení staveb v složitých geologických nebo technických podmínkách, kdy není možné použít klasických plošných základových prvků - desky, pasů nebo patek.
Nabízíme:

založení stavby hlubinně na beraněných prefabrikovaných pilotách, případně na pilotách prováděných "in situ" typu FDP, CFA, nebo mikropilotách různého typu;
zlepšení podloží pod plošným základem s využitím beraněných prefabrikátů, pílířů prováděných metodou DSM nebo tryskovou injektáží, betonových pilot CFA nebo FDP.;
zajištění výkopu stavební jámy pomocí ocelových štětovnic, záporového pažení nebo pilotových stěn (prováděné z pilot CFA/FDP, mikropilot, vyztužených pilířů DSM nebo tryskové injektáže);
konstrukční stěny podzemních podlaží s využitím pilotových stěn nebo trvalých ocelových štětovnic;
utěsnění dna výkopu stavební jámy využitím technologie DSM nebo tryskovou injektáží;
kotvení dna výkopu nebo základové desky proti vztlaku s použitím trvalkých nebo dočasných kotev, pilot, nebo mikropilot;
podchycení a zajištění stávajících základů v blízkosti výkopu stavebních jam pomocí mikropilot nebo sloupů tryskové injektáže.
​Založení objektů na pilotách. Založení objektu hlubinně - na pilotách - umožňuje přenos tlakových i tahových zatížení do podloží, minimalizaci sedání/deformace konstrukce a zmenšení rozměru či tloušťky plošného základu. Využití beraněných prefabrikovaných pilot je nevíc možné v značně komplikovaných geologických a situačních podmínkách: z vodní hladiny nebo při výskytu nenosných vrstev značné mocnosti (rašeliny, silty), a v chemicky agresivním prostředí. Zkušebnictví beraněných pilot umožňuje získat plnou informaci o jejich únosnosti/tuhosti a kvalitě provedení už během instalace, což v konečném důsledku eliminuje riziko nesprávného návrhu nebo provedení základové konstrukce. Výrobní sortiment prefabrikovaných pilot od 0,2x0,2 m do 0,4x0,4 m dovoluje zaprojektování hlubinných základů od velmi lehkých konstrukcí až po značně zatížené objekty. Obvykle se únosnost pro osamělou pilotu uvedeného průřezu se pohybuje od 400 do 1600 kN. Podobné parametry nosnosti a sedání dosahují mikropiloty s jednoduchou nebo opakovanou injektáží kořene, případně samozávrtné mikropiloty. Vzhledem k menší produktivitě a relativně vyšším nákladům mikropiloty provádíme pokud nelze provést beraněnou pilotu (například vzhledem k prostorovému omezení stavby, uvnitř stávajících objektů, nutnost přenést větší kotevní síly než tlakové, ve skalním podloží apod.). Vrtané piloty CFA/FDP, vzhledem k jejich menší nosnosti a většímu sedání v porovnání s beraněnou pilotou, provádíme v případě že je beranění vyloučeno (v blízkosti nemocnic, knihoven, citlivých provozů).

Zlepšení základové půdy. Zlepšení podloží pod plošným základem se obvykle provádí při geolofické skladbě která zahrnuje tenkou nenosnou vrtvu (v řádu jednotek metrů) s malou tuhostí, která je naložena na nosných zeminách s větší tuhostí. Zlepšení podloží realizované pomocí rastru pilot, pilířů nebo sloupců umožňuje přenos zatížení do nosných vrstev zeminy a zajišťuje dostatečnou nosnost plošného základu a omezení jeho deformací. Založení objektu na zlepšeném podloží generuje obvykle větší sedání než při hlubinném založení na pilotách, využívá se tedy pro objekty s větší tolerancí na velikost a rovnoměrnost sedání.